IELTS Writing Task 2 ถามอะไร และ ควรตอบอย่างไร

  IELTS Writing Task 2  เน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี กีฬา การท่องเที่ยว ​ การเตรียมตัวสำหรับการทำข้อสอบส่วนนี้ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS เป็นอย่างดี และเน้นว่าต้องตอบให้ทันเวลา ตอบให้ตรงคำถาม รวมทั้งต้องตอบโดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ดังนั้นการทำความเข้าใจกับแนวทางคำถามที่ถามให้ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องแสวงหาความรู้ ซึ่งโยทั่วไปแล้วมักถามในลักษณะของข้อความที่ให้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ Do you agree or disagree  หรือ To what extent do you agree or Read More