IELTS Writing Task 2 ถามอะไร และ ควรตอบอย่างไร

 

IELTS Writing Task 2  เน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี กีฬา การท่องเที่ยว ​ การเตรียมตัวสำหรับการทำข้อสอบส่วนนี้ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS เป็นอย่างดี และเน้นว่าต้องตอบให้ทันเวลา ตอบให้ตรงคำถาม รวมทั้งต้องตอบโดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

ดังนั้นการทำความเข้าใจกับแนวทางคำถามที่ถามให้ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องแสวงหาความรู้ ซึ่งโยทั่วไปแล้วมักถามในลักษณะของข้อความที่ให้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

  1. Do you agree or disagree  หรือ To what extent do you agree or disagree หากพบคำถามแบบนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่า เราเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ ห้ามตอบแบบครึ่งๆ กลางๆ และไม่ต้องกลัวว่าจะผิด เพราะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด สิ่งสำคัญคือต้องสามารถแสดงเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นว่าทำไมเราจึงคิดแบบนั้น และในกรณีที่ความคิดเห็นของคุณอาจจะต่างกับกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างออกไป คุณต้องอภิปรายด้วยว่า ความคิดเห็นนั้นสำหรับคุณมีจุดอ่อนอย่างไร
  2. Discuss the advantages and disadvantages  เจอแบบนี้ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง จะต้องอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของกรณีบางอย่างโดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเจือปน
  3. Discuss both views and give your opinion คล้ายๆว่าต้องรวมการตอบในแบบที่ 1 และ 2 มาไว้ในการตอบ คือ ต้องอธิบายเรื่องราวทั้งแง่บวกแง่ลบแล้ว เราจะต้องระบุไปเลยว่าเราเห็นด้วยกับฝ่ายไหน
  4. Do the advantages out weight the disadvantages ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คือ นอกจากการอธิบายข้อดีข้อเสีย ต้องแสดงความเห็นว่าเราเห็นด้วยหรือไม่ว่าข้อดีของเรื่องนี้มีมากกว่าข้อเสีย หรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร
  5. Is this a positive or negative development? สิ่งที่โจทย์ถามมานั้น คุณคิดว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลง จำไว้ว่าคำถามแบบนี้ต้องฟันธงไปเลยว่าดีขึ้นหรือแย่ลง จากนั้นค่อยแสดงเหตุผลหรือตัวอย่างว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ ไม่ว่าจะแง่บวกหรือลบก็ตาม
  6. What are the benefits and drawbacks?  เป็นการถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษในแง่ไหน อย่าลืมที่จะใส่เหตุผลเข้าไปด้วย
  7. What are the causes and suggest some solutions to the problem? ความซับซ้อนมีมากขึ้นแล้วเพราะคุณต้องทำการ คิดวิเคราะห์โดยที่ต้องตอบว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่ถูกกล่าวถึง และปัญหานี้จะถูกแก้ได้อย่างไร ข้อสอบลักษณะนี้เน้นการคิดวิเคราะห์ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่ตอบจะถูกหรือไม่ เพราะสิ่งที่กรรมการพิจารณาคือต้องการดูว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไร เป็นเหตุเป็นผลแค่ไหน
  8. Why is this the case? Is it a positive or negative development?  เจอคำถามแบบนี้ต้องแบ่งคำตอบให้ชัดเจน ส่วนที่ 1 คือ  Introduction ส่วนที่ 2 ย่อหน้าหลักอันแรก ต้องพูดถึงที่มาของปัญหา ส่วนที่ 3 ย่อหน้าหลักอันที่สองแสดงความคิดเห็นว่าเรามองเรื่องนี้ว่าอย่างไร ส่วนที่ 4 Conclusion